کراهت از چهار چیز…

محمد امجد:

إنّي كرهت من البريّة أربعة:
متملّق يبغي الهوان وإمّعة
ومنافق يبدي المودّة كاذبا
ومداهن جعل الثّلاثة مرتعه

ترجمه:
من چارگروه از آدمیزادگان را خوش ندارم!
متملق زبون و إممعه( انی معه=تبعیت کورکورانه از کسی دیگر) و منافق دورو و از “انسان باری به هر جهت ” که با آن سه گروه در حشر و نشر است


Print Friendly, PDF & Email