گرتوئی طوبا گذشتیم از بهشت!

اگه ما به جای این معاون ارتباطات “رئیس نخودی“ بودیم اینگونه برآشفته نمی شدیم و اینپای منقل و شیرخرخوردن رو نه تنها توهین تلقی نمی کردیم که آن را فضیلت رئیس نخودی فعلی و وزیراسبق ارشادعوام تلقی می کردیم!
اگر ريیس ، و رهبر و وزیر و وکیل و غازی و قاضی و مستوفی و ملیجک در کنار منقل مشتغل به دم و دود و کباب و پریچهره و شاهد باشند و همزمان ، “خلق الله“ و “عیال الله“ در ذیل سایه معدلت گسترشان آسوده خاطر و ایمن وشاد باشند؛ قطعا مرضی خدا و پیغمبر و ملائکه و وصی و فقیه و حکیم خواهند بود و در دنیا و عقبا جایگاه شان بهشت برین است ولی چنانچه بام تا شام ذکرخدا گویند و صائم الدهرو قائم اللیل باشند وهمزمان فقط مشمول نفرین حتا یک رعیت ستمدیده شوند ؛قطعا مخلد در عذاب دنیوی و اخروی خواهند شد…
«آن یکی گفتا که ای طوبای زشت/ گرتويی طوبا گذشتم از بهشت!»

مخاطب «قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا » ما جنت مکان های مالک بهشت و دوزخ ایم که بهشت را مونوپول خودمان می دانیم! چرا؟! چون احساس می کنیم قوم برتر خدائیم! چرا؟! چون کون خودمان را که با آن بر ملک و ملت ریده ایم و همچنان به “ انجام وظیفه الاهی“ مشغول ایم ؛ مطهرتر از کون رعایا می دانیم؟!
حال آنکه رعایای ستمدیده اسیر دوالپا قلب سلیم را انتخاب کرده اند و ازمابهتران کون تمیز…
بیش از این مصدع نمی شوم.

محمد امجد

مشاهده در اینستاگرام

@mohammadamjad110

Print Friendly, PDF & Email