گریه بر حسین زیر پرچم یزید!

حسین جنتی:

گفت دوستان! چه می کنید؟

آجرِتان مزید

گفتمش که هیچ

گریه بر حسین

زیر پرچم یزید

باید گریست در غم شهری که اندر آن

مشتی اسیر گریه به آزاده ای کنند

Print Friendly, PDF & Email