گوساله پرستى را رواج ندهيد!

شيخ محمديزدى دبيركل_حزب_جامعه_مدرسين خيال كرده چون “به فرموده” مى‌تواند مرجع معرفى كند ،لابد مى‌تواند به مراجع_تقليد عتاب و خطاب هم بكند؟!
شيخنا! آيةالله بهجت و آيةالله شبيرى دنبال مرجعيت نبودند ولى شما براى جا انداختن مرجعيت_كدخدا ، ناچار شديد هفت نفر را به عنوان مرجع معرفى كنيد بما فيهم آيةالله بهجت وآيةالله شبيرى!
حتا آقاى مكارم شيرازى حدنصاب نداشت! ولى وقتى جامعه مدرسين با فشار شما و نيروهاى اطلاعاتى-امنيتى مجبور شد كدخدا را هم به عنوان مرجع تقليد اعلان كند آقاى مكارم هم به ليست اضافه شد؟!

مؤمنين و مؤمنات از مدرسان با وجدان حوزه علميه قم انتظار دارند با استعفاى خداپسندانه خود، اين حزب_آلت_دست_نظاميان را منحل كنند؛ حزب‌اى كه مدتهاست تبديل شده به

عِجْلاًجسداًله_خُوارٌ

خدارا! خدارا ! بيش از اين با دين و ايمان مردم بازى نكنيد و گوساله_پرستى را رواج ندهيد!
وأماالزبد فيذهب جفاءً وأما ماينفع الناس فيمكث فى الارض.
صدق الله العلى العظيم

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email