گويي ما با امريكا جنگ كرونا داريم!

مجید مرادی

چند بار بخش های خبری رادیو را گوش کردم. متاسفانه لحن شادمانه گویندگان هنگام خواندن خبر تلفات انسانی کرونا در امریکا و اروپا به شدت آزارنده است. گویی که ما با امریکا جنگ کرونا داریم و کرونای ما در حال شکست دادن کرونای آنهاست!

امریکا ترامپ نیست. یک ملت است و بنی‌آدم اعضای یک پیکرند. برای قربانیان کرونا در نیویورک و ایتالیا و اسپانیا همان قدر اندوهگین باشیم که برای قربانیان بیمارستان رازی رشت که روی هم پشته شده بودند.
کرونا نشان داد که همه بشر در یک کشتی نشسته‌اند.

دوست عراقی‌ای دارم که نظامی ارتش عراق در زمان جنگ بود و بعد به کانادا رفت و همسری کانادایی گرفت. تعریف می‌کرد خاطره کشته‌شدن یکی از همرزمانم را که برای همسرم تعریف کردم از صبح تا شب گریست!

آقای گوینده رادیو! اگر به انسانیت معتقد نیستی بدان ما شیعه خاندانی هستیم که مادرشان شب تا سحر برای دیگران دعا کرد و چون پسرش از او پرسید این چه حال است؟
گفت پسرکم! الجار ثم الدار

Print Friendly, PDF & Email