ظرافت ظريف!

محمد امجد:

ظريف ، شجاعانه وبه حكم_وجدان_اخلاقى ، با ابزار سياسى استعفا ، اعتراض خود را نسبت به همه استبداد راى هاى جارى و سارى در اركان دولت را (دولت به معناى عام) به نيابت از رعيت ،فرياد كرد وپس از شنيده شدن توسط گوش_هاى_كر_استبدادطلبان ، محترمانه و با عزت ، وباز به حكم همان وجدان_اخلاقى به انجام وظيفه ملى و ميهنى خود مشغول شد.

سلام_خدا_برمحمدجوادظريف، چه قبل از استعفا، چه با استعفا و چه بعد از استعفا

پ.ن:
اين پانوشت را خطاب به واعظى دولت ! قلمى مى كنم!

حضرت واعظ جنت مكان! ديدار بشارشير با اول شخص مملكت ، آن هم بدون حضور ظريف ، را نيز برخى “افراد مجهول الهويه دفتررياست جيب برى” اشتباه سهوى/عمدى! فرموده بودند كه به تعبير شما موجب ذوق زدگى ضدانقلاب! شد؟!
چرا ، ولو شده يكبار، شهامت اعتراف به خطاى گزاف را نداريد؟!
استعفاى شجاعانه ظريف بهترين فرصت بود براى دولت ورشكسته به تقصير شيخ حسن فريدون برادر “حسين فريدون” ( كه اين روزها بادگاه اش برپاست تا همچون شمشير داموكلوس عمل كند و استقبال از بشارشير بى هماهنگى با مسئول ديپلماسى كشور به گردن “چندكارمند دون پايه و مجهول الهويه ” بيفتد!) كه قدرى از اين دخالت هاى نارواى ميليتاريستى جنگ طلبان داخلى و خارجى ، به اطلاع خلق الله برسد و لى سوگمندانه ، اينبار هم فرصت سوزى كرديد؛همچنان كه تا كنون بوده ايد !

#اهل_دنيا_از_كهين_واز_مهين

#لعنة_الله_عليهم_أجمعين

Print Friendly, PDF & Email