سیل نوروزی

محمد امجد:

خوشبختانه ، مسبب سيل شيراز ، مانند سيل گلستان ، مسافرت_نوروزى_استاندار به خارج از كشور نبوده است!
دولت_شيخ_حسن اگر اندكى فتوت_و_جوانمردى برايش باقى مانده باشد بايد سپاه شيراز را به خاطر همه دخالت هاى ناروائى كه در استان فارس ،از گذشته تا به امروز داشته ، خلع_يد كند!
اين كمترين درخواست افكارعمومى از جناب حسن روحانى ، جهت التيام_ملى ميهن مصيبت زده مان مى تواند باشد!

از مقام محترم رهبرى كشور نيز انتظار مى رود براى جبران خطاى گزاف سياسى شان ( ميدان دادن به سپاهيان جهت مداخله در همه امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى كشور) رئيس جمهور منتخب كشور را ، (همانگونه كه به فرماندهى_جنگ_اقتصادى با دولت ترامپ گماردند) به فرماندهى مبارزه با فساد سياسى، اقتصادى سپاهيان مسئوليت ناشناس بگمارند.

سوگمندانه، در وضعيت بغرنج فعلى،( كه كشور از شش جهت گرفتار اجنبى و اجنبى پرست شده ) هر جا فساد ى هست نام سپاه هم هست و گذشت زمان ثابت كرد ؛حق با مرحوم هاشمى رفسنجانى بود كه از سر خيرخواهى ملى ،خواهان ادغام سپاه در ارتش پاك و سرافراز كشور بود! خيرخواهى اى كه مسموع اول_شخص_كشور واقع نشد و شد_آنچه_كه_نبايد_ميشد !
رهبر فقيد انقلاب از قول استادشان فرمودند:

حرف مرد دوتاست!
حرف مرد يكى است غلط است ( اخلاقا غلط، اخلاقا مذموم) مرد( مردان حق ) آن است كه وقتى خطائى كرد و يا موضع خطائى داشت از خطاى خود عدول كند و بر خطا_اصرار_نكند!
إن أريد الا الاصلاح ما استطعت

Print Friendly, PDF & Email