نامگذاری سال ۱۴۰۰

مارس 19, 2021 Moralsociety 0

آیت الله محمود امجد: «سبقت عفو برانتقام»، یعنی وظیفه دولت های معاصر را تخفیف مجازات اعدام به حبس سنگین بدانیم!اگر حق ولی دم انتقام (قصاص […]