تأملات خاموش!

دسامبر 30, 2019 Moralsociety 0

در بلندمدت و برای رفع انسداد توسعه و دمکراسی از جمله باید سیکل بسته استبداد سیاسی/شهروند گنجشک‌روزی را شکست. شعارها و آرزوهای خوب برای رسیدن […]