حجةاسلام یا آيةالله؟!

مارس 8, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: خاطر عاطر برخى از هم‌وطنان محترم مكدر شده كه چرا خبرگزارى فارس (آژانس خبرى نظاميان!) ظرف دو ساعت يك برگماشته بر دستگاه_جورگسترى را […]