حصر جائرانه!

اکتبر 31, 2017 Moralsociety 0

محمد امجد: بنده نيزباسردارهم راى ام! واژه حصر درست نيست،”حبس جائرانه” درست است؛ البته اگرممالك محروسه دادگسترى مى داشت اينگونه حبس ممكن نبود! #