كالجبل الراسخ !

آوریل 9, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: این چهره‌های نورانی و مصمم كالجبل الراسخ که می‌بینید  پاسدار اند؛  پاسدار تمامیت ارضی  حاکمیت ملی استقلال و آزادی میهن از یوغ اجنبی […]