عید و نوشدن!

مارس 20, 2019 Moralsociety 0

عبدالکریم سروش به تاکید باید گفت که نو شدن عیدانهبه معنای دقیق کلمه در بیرون وجود آدمی روی نمیدهد تا کسی از درون نو و […]