چرا ما حرف مفت می‌زنیم

ژوئن 25, 2019 Moralsociety 0

ادله غیرمعرفتی این ادله به دو دسته فردی و جمعی تقسیم می‌شوند. اینها عواملی روانی هستند. از میان ادله فردی یکی احساس تنهایی عمیق است. […]

بحران …

ژانویه 6, 2018 Moralsociety 0

ایران یک بحران بیشتر ندارد و آن بحران “رهبری” است. تمامی بحرانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ذیل همین یک بحران قابل تعریف است، این […]